Vanlig pensum på en uvanlig måte.

Undervisningsformen ved Oslo by steinerskole har som overordnet mål å gi hver enkelt elev mulighet til å videreutvikle seg på et selvstendig grunnlag. Vi legger opp til at undervisningen foregår i dialogform så langt det passer til fagets egenart. Lærestoffet beskrives så konkret som mulig, det drøftes i samspill med elevene, og eleven gjør til slutt sine egne selvstendige vurderinger i møte med stoffet.

Alle elever har timer både i teoretiske, kunstneriske og praktiske fag, men sammensetningen, stoffmengden og de faglige kravene varierer fra linje til linje. Realfaglinjen og humanistlinjen har vekt på de teoretiske fagene, kunstlinjen og musikklinjen har vekt på de kunstneriske fagene, og medier og kommunikasjonslinjen har større vekt på de praktiske fagene.

Timeplanstrukturen med perioder med hovedfag de to første timene av dagen, og veksling mellom fagtimer med forskjellig egenenart videre utover dagen, støtter opp under den utviklingen av hele mennesket som står sentralt for oss i Steinerskolen. Kunst- og håndverksfagene er også organisert i periodeundervisning med fokus på ett emne av gangen. Dermed blir skoledagen mindre oppstykket. Lærebøker blir benyttet i mindre grad enn i den offentlige skolen, men tilpasset fagets behov. Det vil si at i noen fag brukes skolebøker jevnlig, i andre fag som referanselitteratur og i andre fag brukes andre former for læremidler.

Les mer om skolens pedagogikk her.

Venlig skole på en uvanlig måte.

Flere artikler Pluss ikon