Tilskudd til musikklinjen

Siste nytt fra utdanningskomiteen vedrørende tilskudd til musikklinjen.

Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet, registrerer at departementet foreslår å avvikle ekstra tilskudd til Kongshaug Musikkgymnas på bakgrunn av hensynet til likebehandling av skoler. Flertallet ser at forslaget vil sikre at alle skoler som er godkjent etter utdanningsprogrammet Musikk, dans og drama får tilskudd på samme nivå. Flertallet mener imidlertid det er uheldig at skolen får redusert tilskudd midt i skoleåret 2012–2013.

På denne bakgrunn fremmer flertallet følgende forslag til endring i bevilgningsvedtaket: Kap 228 post 71 økes med 1,65 mill. kroner og bevilges med 1 299,125 mill. kroner, mot tilsvarende reduksjon av kap. 226 post 21.

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre har merket seg at departementet foreslår å avvikle et ekstra tilskott til Kongshaug Musikkgymnas, og vil bemerke at dette vil få negative konsekvenser for elevenes opplæringstilbud. Kuttet på 3,2 mill. kroner begrunnes i likebehandling etter at Oslo By Steinerskole fikk avslag på sin søknad om samme tilskudd. Disse medlemmer vil her vise til at det ekstra tilskuddet i 2001 ble innført for å oppnå likebehandling av Kongshaug Musikkgymnas og de fylkeskommunale skolenes musikklinjer. Disse medlemmer har forstått at det er etablert dialog mellom skolen og departementet og vil appellere til departementet å finne en løsning som sikrer at kvaliteten på musikkundervisningen ved Kongshaug Musikkgymnas kan opprettholdes slik at elevene ikke blir skadelidende.

Disse medlemmer viser til regjeringspartienes forslag om å rette opp kuttet til Kongshaug Musikkgymnas for inneværende skoleår og støtter forslaget til omdisponering av midler. Disse medlemmer vil imidlertid understreke viktigheten av at man finner en permanent løsning som sikrer kvaliteten på dette utdanningstilbudet også for senere skoleår.

Disse medlemmer viser til at det siden 2001 har vært tverrpolitisk enighet om et ekstratilskudd til Kongshaug Musikkgymnas til dekning av kostnadene ved instrumentalopplæring. Tilskuddssatsen som er beregnet til Musikk, dans og drama (MDD) dekker ikke disse kostnadene. Disse medlemmer er kritisk til at regjeringen foreslår å fjerne tilskuddet og det midt i skoleåret i et forsøk på likebehandling mellom Kongshaug Musikkgymnas og Oslo By Steinerskole. Disse medlemmer viser til at disse pengene er noe av det som har gjort at Kongshaug kan være musikkgymnas. Disse medlemmer vil påpeke at Kongshaug er en drivkraft i musikk-Norge og at de er en skole med god kvalitet. Disse medlemmer mer at tilskuddet er helt nødvendig for å kunne drive skolen, og disse partier foreslo derfor i sine alternative budsjetter å bevilge 3,2 mill. kroner for å gjeninnføre tilskuddet.

Disse medlemmer viser til følgende merknad i Innst. 12 S (2011–2012):

«Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre er kjent med at enkelte videregående skoler, godkjent etter privatskoleloven, og som driver likeartet virksomhet med lik fagplan, mottar ulik statsstøtte pr. elev. Dette dreier seg bl.a. om musikklinje på henholdsvis Kongshaug Musikkgymnas og Oslo By Steinerskole. Disse medlemmer reagerer på at ikke like tilfeller behandles likt i tilskuddssammenheng, og vil henstille departementet om reell likebehandling ved tildeling av midler til skoler godkjent etter privatskolelova.

Disse medlemmer vil i denne forbindelse understreke at det er forutsatt i merknad nr. 37, kunngjort den 8. desember 1999 fra FNs komité for økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter, at like tilfeller skal behandles likt – også i økonomisk sammenheng. Dette henger sammen med det gjennomgående prinsipp om ikke-diskriminering på alle nivåer og områder, også økonomisk. Etter disse medlemmers mening plikter departementet at en slik likebehandling av like tilfeller blir ivaretatt»

Disse medlemmer er i utgangspunktet tilfreds med at departementet, jf. proposisjonen, erkjenner at private videregående skoler som gir like tilbud til elever, skal behandles likt i tilskuddssammenheng. Disse medlemmer er derimot ikke tilfreds med at regjeringen foreslår å trekke tilbake et mangeårig tilskudd til Kongshaug Musikkgymnas, fremfor å gi tilsvarende driftsvilkår for andre skoler, herunder Oslo By Steinerskole, som er godkjent for å gi tilsvarende utdanning for toppmusikkutøvere.

Disse medlemmer mener at slike skoler må få fastsatt et tilskuddsgrunnlag for toppmusikkelever som samsvarer med kostnadene knyttet til denne studieretningen. Dette ble fremhevet av daværende flertall under budsjettbehandlingen for 2001 da Kongshaug Musikkgymnas var den eneste videregående skolen som ga et slikt tilbud, jf. Innst. S. nr. 12 (2000–2001):

«Flertallet registrerer at departementet ikke har beregnet egen sats for skoler med rene linjeløp på lik linje med offentlige skoler, herunder Kongshaug musikkgymnas. Flertallet mener det bør være egne satser for slike gymnas.»

Disse medlemmer merker seg at departementet ikke har fulgt opp denne forutsetningen fra Stortingets side, og heller ikke har begrunnet hvorfor det ikke er gjort når det tilkom flere skoler med samme godkjente tilbud.

På denne bakgrunn legger disse medlemmer til grunn at departementet snarest, og senest i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett, kommer tilbake med en sak til Stortinget om hvordan man kan sikre at musikktilbudene både ved Kongshaug Musikkgymnas og ved Oslo By Steinerskole på like vilkår kan opprettholdes og videreføres.

Flere artikler Pluss ikon