Oslo by steinerskole

Stortingets spørretime

Tilskuddet til instrumentopplæring kuttes på grunn av hensynet til likebehandling. Kongshaug og Oslo by Steinerskole ble drøftet i stortingets spørretime den 17. oktober.
Svein Harberg stilte spørsmål til kunnskapsministeren Kristin Halvorsen.

Spørsmål 6

Svein Harberg (H) [11:37:52]:

Jeg stiller følgende spørsmål til kunnskapsministeren: «Regjeringen har varslet at tilskuddet for å dekke merkostnadene til individuell instrumentopplæring ved musikklinjen på Kongshaug Videregående skole vil bli kuttet på grunn av hensynet til likebehandling. Utdanning i Norge støttes med forskjellige tilskuddssatser og stimuleringsmidler.

Hvilke prinsipper legger statsråden til grunn for likebehandling når denne undervisningen nå på kort varsel fratas sin finansiering, og hvilket innhold mener statsråden slik undervisning skal ha i fortsettelsen?»

Statsråd Kristin Halvorsen [11:38:29]:

Kongshaug Musikkgymnas har siden 2003 fått et ekstra tilskudd ut over det skolen har krav på etter privatskoleloven. Bakgrunnen for dette er at Stortinget i behandlingen av budsjettet for 2003, vedtok å gi skolen et ekstra tilskudd og ba departementet om å legge inn tilskuddet på samme nivå i senere budsjetter. Bakgrunnen for vedtaket var at Stortinget ville kompensere for ekstra kostnader knyttet til å drive et rent musikktilbud istedenfor et tilbud om musikk, dans og drama, som skolen er godkjent for. Kongshaug Musikkgymnas var på den tiden den eneste skolen med et rent musikktilbud.

I dag finnes det en skole til, Oslo by Steinerskole, som driver et rent musikktilbud. Denne skolen får ikke ekstra tilskudd for å dekke eventuelle merkostnader ved dette tilbudet. Dette er bakgrunnen for at skolen i år saksøkte Kunnskapsdepartementet for forskjellsbehandling. Skolen vant ikke fram i tingretten, men dommen er ennå ikke rettskraftig, da ankefristen går ut i dag, den 17. oktober.

Departementet har i budsjettet for 2013 foreslått å avvikle det ekstra tilskuddet til Kongshaug Musikkgymnas av hensyn til likebehandling av de private skolene. På den måten vil alle de private skolene som er godkjent etter utdanningsprogram for musikk, dans og drama, kun få det tilskuddet de har krav på etter privatskoleloven. Kongshaug Musikkgymnas er godkjent etter utdanningsprogram for musikk, dans og drama og får tilskudd etter satsen for dette utdanningsprogrammet.

Jeg ser at det er uheldig at det ekstra tilskuddet til Kongshaug Musikkgymnas avvikles midt i skoleåret 2012–2013. Jeg er kjent med at representanter fra den rød-grønne fraksjonen i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen ønsker å finne en løsning på dette, og jeg har forståelse for det og vil bidra i videre dialog med dem.

Svein Harberg (H) [11:40:05]:

Takk for svaret, som for så vidt var en oppsummering av fakta. Det var riktignok i 2001 dette tilskuddet kom inn første gang. Så var det litt diskusjon, og så, i 2003, var det tverrpolitisk enighet om å ha dette tilskuddet inne. Det som er det spesielle, er at det står at det er for å likebehandle disse skolene med de offentlige skolene som har tilsvarende utdanningstilbud. Da er det litt underlig, synes jeg, etter at alle partiene på Stortinget, under skiftende regjeringer, har begrunnet og lagt inn i sine budsjetter dette ekstratilskuddet til denne skolen på bakgrunn av likebehandling med de offentlige skolene, at det nå er en annen type likebehandling som skal gjelde, fordi det er kommet en annen privatskole som mener de har rett på det samme tilskuddet. Nå sier jo den ikke rettskraftige dommen at det er mulig å forskjellsbehandle, men hvordan kan dette med likebehandling endre seg så totalt?

Statsråd Kristin Halvorsen [11:41:37]:

Ankefristen har ikke gått ut i denne saken – Oslo by Steinerskoles sak mot staten – så jeg har ikke så veldig lyst til å gå inn og diskutere på det grunnlaget. En av begrunnelsene som er gitt så langt fra rettens side, er at Stortinget kan gjøre de vedtak som Stortinget gjør, når man går utover det som er gitt i tråd med regelverket.

Jeg mener at jeg har vært imøtekommende overfor de argumentene som er kommet fra Kongshaug, for jeg skjønner at det kan være krevende å gjennomføre en slik endring midt i et skoleår. Men vi er avhengige av å legge noen rammer for hvordan vi skal gi tilskudd som kan være bærekraftige ikke bare om det kommer én ny skole på banen som påberoper seg samme type behandling, men også om det kommer flere. Så her er det om å gjøre at vi finner noe som er rimelig og rettferdig.

Svein Harberg (H) [11:42:41]:

Jeg er enig med statsråden i at det må legges forutsigbare og trygge rammer omkring dette. Jeg skulle ønske det ble slik at de som opprettet dette tilbudet, fikk et tilsvarende tilskudd. Vi er kanskje uenige om det.

Så er jeg veldig glad for at statsråden signaliserer at hun vil se på saken med tanke på at en uten dialog, uten forvarsel og midt i et skoleår blir fratatt over 20 pst. av statstilskuddet til Kongshaug videregående skole. Det er brutalt, og det er lite forutsigbart. Denne endringen i de økonomiske rammevilkårene rammer selvfølgelig lærerstaben og det opplegget de har. Det kan fort bli en svikt i forutsetningene overfor elevene. Jeg oppfatter at statsråden signaliserer at de skal ta en ny runde på det. Jeg håper at vi kan finne foreløpige løsninger, og at vi kanskje i fellesskap kan snakke oss fram til framtidige løsninger.

Statsråd Kristin Halvorsen [11:43:43]:

Nå ligger budsjettet i Stortinget, og det er med utgangspunkt i kontakten mellom meg og departementet og den rød-grønne fraksjonen vi diskuterer å imøtekomme en løsning for Kongshaug som tar utgangspunkt i at det er lett å forstå at det kan være vanskelig å legge om dette fra nyttår.

Utdrag hentet fra: http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Referater/Stortinget/2012-2013/121017/

Flere artikler Pluss ikon