Bernard Daub

Digital demens og multitasking – ødelegger vi en hel generasjon? Innlegg fra rektor Bernard Daub i Dagens Næringsliv 18.11.2014

Den pågående debatten om ungdom og psykisk helse avdekker at det er ungdommens forhold til seg selv, familien, venner og samfunnet, som er en del av problemet. Den andre delen av problemet er ikke mangel på kunnskap, men hvordan kunnskapsformidling blir betydningsfull for livet.

De nylig offentliggjorte fremtidsmålene  fra Ludvigsen- utvalget  er  interessante.  Den norske skolen skal i fremtiden fokusere på dybdelæring. Det blir spennende å høre hvilke metodiske grep som er tenkt for å nå dette målet.  Her er det essensielt å rette søkelyset på hva slags effekt den digitale skolen har på dybdelæring.

Den aller viktigste utviklingen av hjernen skjer i de første leveårene. Men hjernen er ikke ferdig utviklet før vi er ca 21 år gamle. Den tyske nevrobiologoen Manfred Spitzer mener at barns hukommelse ødelegges av nettbrett. Han hevder at dagens barn lider av digital demens. Det å ”swipe” ødelegger også for barnas utvikling av sanser. Barn i utvikling trenger stimuli i form av å løfte, holde, kjenne på en gjenstand, ikke ”swipe” over et nettbrett. Melanie Ekholdt Huynh, konstituert overlege i barne- og ungdomspsykiatri ved BUP Grorud etterlyser veiledende råd fra helsemyndighetene om nettbrettbruk for barn. Men foreløpig inntar Helsedirektoratet en altfor passiv holdning. Man kan vel trygt si at vi foreløpig hverken har sett omfanget eller konsekvensen av digitaliseringen i fri dressur.

Multitasking er blitt det nye buzz-ordet. Vi tror vi multitasker, men det vi egentlig gjør er å switch-taske. Vi skifter lynraskt mellom å ha fokus på det ene og på det andre. Underveis mister vi mye. Detaljene blir borte.

Hjerneforskere hevder også at multitasking påvirker tenkningen slik at vi har vanskeligere for å tenke «ut av boksen». Med multitasking og digital sjonglering blir tenkningen mer strømlinjeformet og mindre original. Kreativitet og originalitet blir borte. Hjernen trenger rom og fordypning for å skape og tenke nye tanker.

Som kuriositet og til ettertanke kan nevnes at flere av teknologisjefene i Silicon Valley sender sine barn på pc-fri og kreativ steinerskole. Steve Jobs satte likeledes klare grenser for sine barn for bruk av teknologi.

Den pågående debatten om den digitale skole viser hvor ulikt man ser på virkningen av den digitale revolusjon.  Det skal ikke være noen tvil om at mestring av digitale hjelpemidler er en grunnleggende ferdighet i dagens og morgendagens samfunn. Men spørsmålet blir i hvilket omfang og fra hvilken alder dagens elever skal møte den digitale hverdag på skolen?

Det er læreren som har den viktigste rollen i kunnskapsformidlingen. Det handler om å gi elevene det beste utgangspunktet for læring, og å gi dem rom for å konsentrere seg uten forstyrrende bruk av PC, nettbrett eller mobil. En engasjert lærer som formidler fagstoffet muntlig, med øyenkontakt og i samtale med elevene, gjør undervisningen levende. Elevene trekkes med i innholdet og får bedre resultater. Dagens og fremtidens pedagogiske motto må være å gi rom for konsentrasjon og fordypning. Vi må gi elevene mulighet til å være til stede, å gjøre en ting av gangen. Kontakt med seg selv er grunnlaget for å mestre sitt eget liv. Nærvær i en læringsprosess er derfor også et bidrag til bedre psykisk helse. Vi må selvsagt bejae den digitale revolusjonen og tilrettelegge for digital mestring.  Men ikke på bekostning av skolens primære oppgave som er å tilrettelegge for innholdsrik læring, utvikling og mestring.

Bernard Daub
Rektor ved Oslo by steinerskole

Innlegget sto på trykk  i Dagens Næringsliv 18/11-2014
Se også Bernard Daub debattere innlegget i Dagsnytt atten torsdag 20.11.14
http://tv.nrk.no/serie/dagsnytt-atten-tv/NNFA56112014/20-11-2014#t=40m57s

Bernard Daub innlegg i DN 18112014

 

 

Flere artikler Pluss ikon